Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování ve vybraných zemích bývalé Jugoslávie

Projekt je založen na zkušenostech získaných při realizaci projektu „Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku“ v roce 2006. Právě pozitivní zkušenosti i výborné výsledky předcházejícího projektu se staly impulsem pro přípravu a realizaci nových participačních projektů v další zemi bývalé Jugoslávie - Bosně a Hercegovině - a zároveň také pro přenos a srovnávání zkušeností z Bosny a Hercegoviny a ze Srbska. Základem projektu byla paralelní práce na projektech v Bosně Hercegovině a konzultační podpora několika projektů realizovaných vesměs samostatně partnerskou organizací v Srbsku. Projekt byl finančně podpořen z prostředků programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR z programu East-East : Partnership beyond Borders nadace Open Society Fund.

              

Místním partnerem pro realizaci projektu v Bosně se stala organizace CCI – Centres for Civic Initiatives, nevládní nezisková organizace s několika pobočkami na celém území federace. 

Projekt probíhal od polovinu roku 2007 do poloviny roku 2008.

Prvním krokem byl úvodní dvoudenní seminář o participaci, realizovaný v Bosně a v Srbsku. Hlavním cílem bosenského semináře bylo představit možnosti, které skýtá zapojování veřejnosti bosenským obcím a získat možné zájemce o realizaci projektu v jejich městě. Seminář se konal ve městě Bijeljina. Ten srbský seminář proběhl v Bělehradě.
Pro realizaci projektů v BaH byla vybrána města Vlasenica a Zvornik. Tématem projektu pro zapojování veřejnosti v obci Vlasenica byla příprava územního plánu za aktivní účasti obyvatel a město Zvornik pak pracovalo na přípravě projektu městské pláže se zapojením obyvatel do plánovacího procesu.
N
ásledoval studijní pobyt delegace z Bosny a Hercegoviny v České republice. Cílem pobytu bylo předat bosenské straně praktické poznatky o zapojování veřejnosti do řešení komunálních problémů, a to zejména v oblasti územního plánování, plánování úprav veřejných prostranství, příprav strategických plánů a komunikace s veřejností a práce s mládeží.
V závěru roku 2007 proběhla v obou bosenských městech příprava názorového průzkumu. Ve spolupráci s participačními komisemi vznikly v obou městech dotazníky, které byly distribuovány mezi obyvatele města. Dotazníky byly distribuovány na počátku roku 2008. 
V dubnu 2008 proběhla ve Vlasenici i Zvorniku veřejná setkání, kde byly mimo jiné prezentovány výsledky dotazníkových šetření. Poté začaly v obou městech pracovat pracovní skupiny, které dále rozpracovávaly podklady z veřejných setkání. Ve Vlasenici se jednalo o dopracování zadání pro odborníka na zpracování územního plánu a ve Zvorníku o spolupráci obyvatel města s architektem na dopracování plánů na rozvoj městské pláže. Do pracovních skupin v obou městech byli přizváni externí odborníci - architekt z České republiky a odbornice na získání finančních prostředků na realizaci projektů. 
Město Zvorník se při své návštěvě České republiky inspirovalo místními zpravodaji, které již dnes většina českých měst a obcí vydává pro své občany. Na jaře 2008 začalo vydávat svůj vlastní měsíčník, kde byly mimo jiné představovány výsledky názorových průzkumů a výstupy z pracovních skupin.

Srbská část projektu probíhala spíše samostatně v režii DTI za konzultačního přispění Agory CE. Pro realizaci projektů byla po skončení semináře vybrána města Negotin a Pecince. V Negotine (malá obec vzdálená cca 4 hodiny jízdy autem od Bělehradu poblíž hranic s Bulharskem a Rumunskem) byla tématem projektu revitalizace neudržovaného prostoru v centru obce, kde byl naplánován vznik parku – víceúčelového prostranství pro konání různých akcí, od trhu přes festivaly. Vznikly zde dvě angažované skupiny pro realizaci projektu – skupina starších občanů a skupina mládeže. Jejich hlavním úkolem bylo pomoci občanům navrhnout takové aktivity, které by se v parku odehrávaly v následujících letech.
Na konci ledna 2008 pak následovala veřejná setkání s místními studenty a s dospělými. Cílem těchto setkání bylo stanovit priority aktivit, které se v parku budou odehrávat a zároveň doplnit a připomínkovat plány budoucí podoby. 
V Pecinci bylo tématem projektu zapojování obyvatel do přípravy místního rozpočtu (public budgeting). V prosinci 2007 byl připraven úvodní dotazník a vymezeny nástroje a způsoby, jak zapojit do procesu přípravy rozpočtu na rok 2009 obyvatele municipality. V březnu 2008 byly distribuovány dotazníky a v měsících květnu a dubnu proběhla veřejná setkání s obyvateli Pecince a souvisejících obcí. 

Na závěr projektu proběhl společný hodnotící seminář pro bosenská a srbská města, který se opět konal v Bijeljině . Na semináři byly představeny nejen projekty samotné, ale především jejich dosavadní výsledky.  Mimo to získala města také další informace o finančních nástrojích EU, které jsou v současné době pro města dostupné a prostřednictvím kterých by bylo možné financovat realizaci některých projektů