Agora CE hledá posilu

Agora nabírá

Zvýšení vlivu občanů na místní rozhodování ve vybraných zemích bývalé Jugoslávie

Projekt je založen na zkušenostech získaných při realizaci projektu „Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku“ v roce 2006. Právě pozitivní zkušenosti i výborné výsledky předcházejícího projektu se staly impulsem pro přípravu a realizaci nových participačních projektů v další zemi bývalé Jugoslávie - Bosně a Hercegovině - a zároveň také pro přenos a srovnávání zkušeností z Bosny a Hercegoviny a ze Srbska. Základem projektu byla paralelní práce na projektech v Bosně Hercegovině a konzultační podpora několika projektů realizovaných vesměs samostatně partnerskou organizací v Srbsku. Projekt byl finančně podpořen z prostředků programu Transition Ministerstva zahraničních věcí ČR z programu East-East : Partnership beyond Borders nadace Open Society Fund.

              

Místním partnerem pro realizaci projektu v Bosně se stala organizace CCI – Centres for Civic Initiatives, nevládní nezisková organizace s několika pobočkami na celém území federace. 

Projekt probíhal od polovinu roku 2007 do poloviny roku 2008.

Prvním krokem byl úvodní dvoudenní seminář o participaci, realizovaný v Bosně a v Srbsku. Hlavním cílem bosenského semináře bylo představit možnosti, které skýtá zapojování veřejnosti bosenským obcím a získat možné zájemce o realizaci projektu v jejich městě. Seminář se konal ve městě Bijeljina. Ten srbský seminář proběhl v Bělehradě.
Pro realizaci projektů v BaH byla vybrána města Vlasenica a Zvornik. Tématem projektu pro zapojování veřejnosti v obci Vlasenica byla příprava územního plánu za aktivní účasti obyvatel a město Zvornik pak pracovalo na přípravě projektu městské pláže se zapojením obyvatel do plánovacího procesu.
N
ásledoval studijní pobyt delegace z Bosny a Hercegoviny v České republice. Cílem pobytu bylo předat bosenské straně praktické poznatky o zapojování veřejnosti do řešení komunálních problémů, a to zejména v oblasti územního plánování, plánování úprav veřejných prostranství, příprav strategických plánů a komunikace s veřejností a práce s mládeží.
V závěru roku 2007 proběhla v obou bosenských městech příprava názorového průzkumu. Ve spolupráci s participačními komisemi vznikly v obou městech dotazníky, které byly distribuovány mezi obyvatele města. Dotazníky byly distribuovány na počátku roku 2008. 
V dubnu 2008 proběhla ve Vlasenici i Zvorniku veřejná setkání, kde byly mimo jiné prezentovány výsledky dotazníkových šetření. Poté začaly v obou městech pracovat pracovní skupiny, které dále rozpracovávaly podklady z veřejných setkání. Ve Vlasenici se jednalo o dopracování zadání pro odborníka na zpracování územního plánu a ve Zvorníku o spolupráci obyvatel města s architektem na dopracování plánů na rozvoj městské pláže. Do pracovních skupin v obou městech byli přizváni externí odborníci - architekt z České republiky a odbornice na získání finančních prostředků na realizaci projektů. 
Město Zvorník se při své návštěvě České republiky inspirovalo místními zpravodaji, které již dnes většina českých měst a obcí vydává pro své občany. Na jaře 2008 začalo vydávat svůj vlastní měsíčník, kde byly mimo jiné představovány výsledky názorových průzkumů a výstupy z pracovních skupin.

Srbská část projektu probíhala spíše samostatně v režii DTI za konzultačního přispění Agory CE. Pro realizaci projektů byla po skončení semináře vybrána města Negotin a Pecince. V Negotine (malá obec vzdálená cca 4 hodiny jízdy autem od Bělehradu poblíž hranic s Bulharskem a Rumunskem) byla tématem projektu revitalizace neudržovaného prostoru v centru obce, kde byl naplánován vznik parku – víceúčelového prostranství pro konání různých akcí, od trhu přes festivaly. Vznikly zde dvě angažované skupiny pro realizaci projektu – skupina starších občanů a skupina mládeže. Jejich hlavním úkolem bylo pomoci občanům navrhnout takové aktivity, které by se v parku odehrávaly v následujících letech.
Na konci ledna 2008 pak následovala veřejná setkání s místními studenty a s dospělými. Cílem těchto setkání bylo stanovit priority aktivit, které se v parku budou odehrávat a zároveň doplnit a připomínkovat plány budoucí podoby. 
V Pecinci bylo tématem projektu zapojování obyvatel do přípravy místního rozpočtu (public budgeting). V prosinci 2007 byl připraven úvodní dotazník a vymezeny nástroje a způsoby, jak zapojit do procesu přípravy rozpočtu na rok 2009 obyvatele municipality. V březnu 2008 byly distribuovány dotazníky a v měsících květnu a dubnu proběhla veřejná setkání s obyvateli Pecince a souvisejících obcí. 

Na závěr projektu proběhl společný hodnotící seminář pro bosenská a srbská města, který se opět konal v Bijeljině . Na semináři byly představeny nejen projekty samotné, ale především jejich dosavadní výsledky.  Mimo to získala města také další informace o finančních nástrojích EU, které jsou v současné době pro města dostupné a prostřednictvím kterých by bylo možné financovat realizaci některých projektů