České Grassroots organizace jdou do Evropy - 2012

Projekt "Grassroots Europe for Local Wellbeing" dává unikátní možnost občanům pěti evropských zemí navazovat kontakty a vést dialog o místních problémech, způsobech jejich řešení a roli, kterou při tom zastává nebo by měla zastávat Evropská unie. Projekt se zaměřuje na posilování dialogu mezi politiky a občany na úrovni lokální, národní a na úrovni EU.

Na lokální úrovni projekt využívá participační přístupy založené na účasti veřejnosti a zapojuje široké spektrum místních občanských organizací a uskupení, jejichž činnosti znamenají podporu tzv. měkkých faktorů společenského rozvoje a kvality života (kultury, kreativity a sociálních inovací). Projekt umožní setkání občanů z různých společenských a profesních oblastí. Zvláště se soustředí na zapojení organizací, jejichž aktivity umožňují účast občanů ohrožených společenským vyloučením nebo se věnují jejich vzdělávání.

Prostřednictvím setkání těchto lidí chceme také docílit, aby se hlasy běžných občanů staly součástí diskuze o strategickém rozvoji Evropy formulovaném v dokumentu Evropa 2020. To přispěje k interakci mezi rozhodováním na úrovni EU a těmi, kteří jsou přímo těmito politikami ovlivněni, což je také jeden z úkolů, který si stanovily pro sebe všechny státy Evropské Unie, která může díky projektu těžit ze srovnávání různých národních úhlů pohledu tím, že dá slovo přímo konkrétním lidem z různých národních prostředí.

Tento projekt je připravován a realizován ve spolupráci partnerských organizací z pěti evropských zemí. Do projektu jsou zapojeny organizace z Rakouska, České republiky, Maďarska, Lotyšska a Rumunska. Věříme, že odbornou znalost a zkušenosti lze v Evropě sdílet s ostatními prostřednictvím vzájemného srovnání úspěšných modelů místních občanských organizací a skupin, které přispívají ke kvalitě života. Toto srovnání různých znalostí a zkušeností vyústí v závěru projektu v řadu doporučení pro místní, regionální a národní úroveň a také pro úroveň evropskou, kde se zaměří na ovlivnění strategie Evropa 2020 a její realizaci.

  • Posílení důvěry a rozvoj spolupráce mezi neziskovými organizacemi, představiteli místní správy a samosprávy a dalšími důležitými partnery komunitního života. 
  • Zlepšení schopností zúčastněných organizací podílet se aktivně na dění na místní úrovni.
  • Rozvoj profesních vazeb zúčastněných, které umožní průběžné vzdělávání, výměnu a sdílení příkladů dobré praxe na místní a mezinárodní úrovni. 
  • Zdokumentování činnosti aktivních organizací v podobě příkladů dobré praxe, které ukazují, jak aktivní účast ve veřejné sféře podporuje místní kvalitu života. 
  • Zapojení priorit a názorů organizací působících na místní úrovni do debaty o cílech strategie Evropa 2020.
České grassroots organizace jdou do Evropy - případová studie. (483.9kB, PDF)

Grassroots dobrovolnictví-rešerše literatury (815.0kB, PDF)

Grasroots volunteering Definitions, Concepts and Themes (795.4kB, PDF)

Well-being Reconsidered, Empowering Grassroots Organizations (1.2MB, PDF)