Revitalizace komunitního života ve znevýhodněných oblastech regionu Shida Kartli

V srpnu 2008 se Gruzie dostala do válečného konfliktu se sousední ruskou federací. I když i díky vlivu mezinárodního společenství trvala válečná situace relativně krátko, jejím důsledkem jsou obrovské materiální i duchovní škody. Desetitisíce lidí musely opustit svoje domovy bez šance na návrat. Několik set lidí přišlo o život. Stovky domů a administrativních budov byly zničeny. Byla poškozena infrastruktura. Některé oblasti jsou zaminovány. Obce nebyly připraveny na příval uprchlíků, jejichž situace je tíživá. Na ne zcela efektivně fungujících municipalitách spočinula velká odpovědnost – vyrovnat se s obnovou země, s poválečnou situací, s tisíci nových občanů – uprchlíků.

Projekt „Revitalizace komunitního života ve znevýhodněných oblastech regionu Shida Kartli“ připravilo občanské sdružení Agora Central Europe (dále jen Agora) ve spolupráci s partnerskou organizací v Gruzii – International association Civitas Georgica (dále jen CG) s cílem Pomoci místním komunitám začít znovu fungovat a být schopen identifikovat své problémy, potřeby a cíle rozvoje a těch pak také dosahovat. Teritoriálně je zaměřen na 15 municipalit, ve kterých žije více než 25.000 obyvatel, a patří do správních oblastí Gori, Khashuri a Kareli. Výběr municipalit byl cílený na ty obce, které byly (přímo či nepřímo) dotčeny vyhrocenou situací ze srpna 2008. Časově projekt rozděl mezi roky 2008 a 2009.

V dokonce roku 2008 proběhl sběr dat a terénní šetření ve vybraných municipalitách s cílem identifikovat rozsah škod vzniklých v souvislosti s pobytem ruských vojsk na gruzínském územní. Toto mapování škod a sběr dat bylo prováděno jak na základě dotazníku pro představitele každé z municipalit, krátkého rozhovoru s volenými zástupci obce, tak zejména hloubkovými rozhovory se samotnými obyvateli (často žijícími v různých osadách spadajících pod danou municipalitu).

Návazně v roce 2009 proběhly diskuse s obyvateli daných municipalit a na jejich základě byly dopracovány tzv. Balíčky rozvojových opatření (Tzv. Recommended Development Package, mající podobu zjednodušených rozvojových plánů). RDP mají sloužit samotným municipalitám při prezentaci své připravenosti podílet se na zlepšování životního prostředí a kvality života obyvatel ve svém správním území. Různí dárci a zahraniční pomoc plynoucí do Gruzie tak najdou v podobě RDP „připravené“ municipality, které ví, co chtějí a své rozvojové priority mají opřené jak o nezávislá data, tak o názor celé komunity.

Vedle toho je v průběhu roku 2009 realizováno několik miniprojektů s cílem řešit aktuální a tíživou situaci v několika municipalitách. V obci Mochisi jsme například pomohli dobudovat místní komunitní centrum (zajistili jsme zastřešení objektu), V obci Ali probíhá za finanční podpory projektu budování vodovodního řádu nebo v Nabachtevi byla přebudována učebna ve škole na místnost pro školky.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.