UNDP Tadžikistán

V rámci projektu Transfer of the Czech experience in the field of capacity building and good/local governance and facilitating its applicatinon in Tajikistan (UNDP Tajikistan Communities Pragramme) byla realizována nejprve studijní mise do Tádžikistánu (I. Bursíková, M. Odarčenko, říjen 2009), jejímž cílem bylo analyzovat způsoby přípravy, realizace, aktualizace a vyhodnocování, jakož i celkové efektivity strategického rozvojového plánování, na němž se podílí UNDP ve spolupráci s partnery, orgány a organizacemi Republiky Tádžikistán. Součástí analýzy bylo zjišťování, jakými způsoby a formami je do výše uvedených procesů zapojována občanská společnost, neziskové organizace a obyvatelé. Posuzovány byly jak legislativní a právní, tak i ekonomické a společenské aspekty. Zvláštní důraz byl kladen na analýzu úlohy a fungování orgánů veřejné správy v přenesené působnosti a zejména samosprávných orgánů rajonů, měst a obcí (tzv. jamoatů).

Cílem práce analytické části mise Agory CE bylo připravit druhou část projektu – seminář, jenž měl za cíl představit zkušenosti z České republiky s rozvojovým plánováním, tvorbou a uplatňováním rozpočtu a zapojováním občanské společnosti do těchto procesů a principy fungování veřejné správy v těchto procesech, zejména úlohy samosprávných celků. Seminář se uskutečnil koncem roku 2009 v Dušanbe. Podíleli se na něm Pavel Mička a Štěpán Pecháček.

Druhá mise Agory CE do Tádžikistánu se odehrála v roce 2010 rámci projektu UNDP s názvem Transfer of the Czech experience in the field of capacity building and good/local governance and facilitating its application in Tajikistan.

Projekt měl celkem tři cíle: 
1) revizi nového zákona o samosprávě v Tádžikistánu, konzultace zákona na národní úrovni a doporučení pro legislativní úpravy zákona na základě českých zkušeností s místní samosprávou 
2) zjištění, jaké jsou hlavní nedostatky a potřeby jednotlivých Jamoatů při uplatňování zákona 
3) příprava materiálů vycházejících z revize zákona a zjištěných potřeb na seminář a vedení pětidenního semináře pro představitele samosprávy z Tádžikistánu (ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu).

Na projektu spolupracovali s Agorou externí experti – Štěpán Pecháček, Michail Odarčenko a Luboš Průša.