2011

Studijní cesta zastupitelů z Tádžikistánu

OSF, UNDP

Ve dnech 5. - 11.6 se završila dvouletá spolupráce Agory CE s místní správou Tádžikistánu. Na studijní cestu dorazila desetičlenná delegace Tádžiků. Podporu poskytlo OSF a také UNDP.  Úsilí vynaložené na zabezpečení cesty se vyplatilo – tádžičtí kolegové byli cestou naprosto nadšeni a odvezli si mnoho cenných poznatků pro svoji další práci. Rádi bychom ve spolupráci s nimi i nadále pokračovali, tomu ale brání nedostatek financí dostupných pro práci v této zemi.

Studijní cesta pro představitele arménských nevládních organizací o českých zkušenostech s bojem proti korupci 

US Aid 

Další studijní cestu realizovala Agora CE pro společnost Casals & Associates (smluvní partner US Aid) v červenci 2011. Jednalo se o týdenní studijní cestu do České Republiky pro arménskou delegaci jedenácti členů národní sítě Advocacy and Assistance Centers (AACs) a dvou členů iniciativy MAAC (Mobilizing Action Against Corruption). České zkušenosti s korupcí zprostředkovali účastníkům studijní cesty jak představitelé českých neziskových organizací (Oživení, o.s., Otevřete, o.s., Transparency International), tak další klíčoví aktéři v této oblasti: krajský státní zástupce pro Středočeský kraj, pracovník Ministerstva vnitra odpovědný za strategii boje proti korupci a vedoucí kanceláře ombudsmana.

Posilování občanské participace na rozhodovacích procesech na národní a místní úrovni prostřednictvím uplatnění českých best practices na Ukrajině

UNDP

Hlavním cílem studijní cesty představitelů organizací občanské společnosti a úředníků Úřadu vlády Ukrajiny byl zapojení veřejnosti a role organizací občanské společnosti v něm. Účastníci se setkali s představiteli českých neziskových organizací z různých oblastí (ekologie, sociální služby, občanská práva, kultura atd.) Měli také možnosti mluvit s představiteli všech úrovní vlády – státní, krajské a místní, kteří byli všichni vybráni s ohledem na jejich aktivní roli v zapojování občanů- o jejich zkušenostech získaných v průběhu transformace a vytváření neziskové sektoru a občanské společnosti v ČR. 

Přenos český zkušeností: Moderní přístup k řízení a rozvoji lidských zdrojů kanceláře gruzínského parlamentu

UNDP

Hlavním cílem projektu bylo podpořit Parlament Gruzie v probíhajících reformách, jejichž cílem je zajistit, aby systémy správy dokázaly naplnit institucionální potřeby, efektivní rozvoj Parlamentu a nástrojů řízení. Studijní cesta se zvlášť zaměřila na zvýšení povědomí členů kanceláře gruzínského parlamentu o českém přístupu v oblasti parlamentního rozvoje, procesů a řízení: moderní přístup k řízení a rozvoji lidských zdrojů v kolektivních orgánech, strategie public relations a komunikační nástroje, moderní výzkumné metody a využítí informačních technologií, koordinace a implementace reforem a vytvoření základní předpokladů pro přijetí vybraných zkušeností z České republiky.