Vytvoření systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14

Městská část Praha 14 se rozhodla aktivně implementovat postupy MA21 do chodu svého úřadu a stala se členem Národní sítě Zdravých měst. Aktivity, které MČ Praha 14 hodlá realizovat v následujících dvou letech, mají pomoci k začlenění vybraných segmentů dobré správy věcí veřejných do chodu MČ Praha 14 a jejího úřadu, a to zejména v rovině komunikace a zapojování obyvatel do veřejného rozhodování a posilování komunitního plánování v této části Prahy. Zároveň tyto aktivity vytvoří předpoklady pro zavádění metod Strategického plánování a řízení.

Agora CE byla na konci roku 2010 vybrána MČ Praha 14 jako dodavatel služeb souvisejících s vytvořením a zavedením „Systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14”.

Celý proces tvorby a zavedení „Systému“ lze rozdělit do čtyř základních etap:

  • Analýza situace v MČ Praha 14, která vycházela ze série analytických prací. 
  • Tvorba „Systému“ spočívala zejména ve společné práci Agory CE a pracovní skupiny, která v MČ Praha 14 vznikla. Členy pracovní skupiny byli jak volení představitelé MČ Praha 14, tak vedoucí pracovníci jednotlivých odborů ÚMČ Praha 14. 
  • Testování a zavádění „Systému“ znamená nejen oficiální přijetí „Systému“ volenými orgány Prahy 14, ale také jeho praktické „odzkoušení“ formou několika realizovaných pilotních akcí. Součástí zavedení „Systému“ bylo rovněž proškolení pracovníků ÚMČ i volených představitelů Prahy 14. 
  • Doladění a monitoring celého „Systému“ v sobě obsahuje konečné úpravy s ohledem na výsledky předchozích fází a také přípravu metodiky monitoringu „Systému“.