Projednání vítězné architektonické studie rozvoje území Starých Kyjí.

Projednání vítězné architektonické studie rozvoje území Starých Kyjí.

Ve středu 10. 9. 2014 se jako jedna z aktivit projektu Praha pro lidi ve spolupráci s městskou částí Praha 14 uskutečnilo veřejné projednání architektonické studie rozvoje území Starých Kyjí. Naším cílem bylo představit a diskutovat vítěznou architektonickou studii rozvoje území u Kyjského rybníka a oblasti Starých Kyjí. Projednání proběhlo po dramatickém začátku úspěšně a architekti na závěr za svou odvahu sklidili také potlesk.

Více než stovka občanů vyrazila na obhlídku území od Kyjského kostela. Už zde proběhlo zásadní rozdělení na ty, kteří odmítali jakoukoliv diskuzi o změnách v území a představují si zakonzervování původního stavu a na ty, kteří se s návrhy architektů chtěli seznámit a diskutovat o nich. Těch prvních bylo přesně 23. Větší část občanů došla k rybníku, kde byly ve třech stanech vystaveny vizualizace studie. V každém z nich architekt z ateliéru HEADHAND ARCHITEKTI představoval určitou část území, které bylo pro přehlednost rozděleno na tři části – tzv. Broumarská Sever, Broumarská Jih a Centrum Starých Kyjí. V diskuzích padala řada otázek, připomínek i námětů a přítomní architekti, představitelé městské části i zástupci z Institutu plánování rozvoje na ně obratem reagovali.

Oblast mezi Broumarskou a břehem rybníka (Broumarská Sever) by lidé viděli rádi zkultivovanou do podoby přírodního či městského parku. Pro zastavění se z přítomných vyjádřil jediný občan. Ostatní rozhodně požadovali dlouhodobou a jistou záruku toho, jak bude území do budoucna vypadat. Diskuze se také zaměřovala na důsledky změn v dopravě a zvýšení zátěže území dopravou, charakter budov kolem Broumarské či reálnost proměny Broumarské ze silnice v ulici.

Při diskuzi nad návrhem změn v území jižně od Broumarské a kolem Rokytky obyvatelé z ulice Za Rokytkou vyjadřovali obavy ze zvýšení průjezdní dopravy po vybudování nového mostu. Možné řešení je most nebudovat (jen lávku pro pěší) a zaslepit ulici s obratištěm na konci. Část obyvatel si přeje vidět i jiné možnosti využití podobně jako u lokality „sever“ (nejen zástavbu zelených ploch). Obecně zazníval spíše nesouhlas se zástavbou a obavy ze zvýšení dopravy. Pozitivně naopak vnímali revitalizaci koryta Rokytky stejně jako plochy pro volný čas za Rokytkou. 

V oblasti centrálních Kyjí kolem kostela občany zajímalo dispoziční řešení náměstí. Především se jednalo o možnost zbourání budovy postavené v rámci „Akce Z“, která stojí před školou, a vystavění její „náhrady“ vedle fary, kde by lépe uzavírala kompozici náměstí. Tím by vznikl otevřený prostor před školou, který zde dnes chybí. Někteří občané zpochybnili nutnost stěhovat pomníček obětem I. světové války právě na toto nově vzniklé náměstíčko. Diskutovalo se o charakteru nově navržených obecních domů, někteří občané navrhovali jejich využití jako startovací bydlení pro mladé. Mezi jinými tématy se živě probírala i navrhovaná změna tvaru ulice Broumarská kolem kostela a probíraly se výhody a nevýhody především z hlediska zpomalení dopravy a hlučnosti.

Děkujeme všem účastníkům za               jejich ochotu přijít diskutovat s autory studie, zástupci města a zástupci Institutu plánování a rozvoje hlavního města Praha. Podrobnější zpráva spolu se shrnutím hodnocení akce bude prezentována příští týden.