Klíče pro život - NIDM

Klíče pro život - vzdělávací a organizační služby v oblasti průřezových témat Medializace a mediální výchova, Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství

V roce 2009 se Agora Central Europe zúčastnila výběrového řízení, které vyhlásil Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v rámci národního projektu Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, které vyhrála a dostala na starosti dvě průřezová témata Medializace a mediální výchova a Participace a informovanost. Cílem projektu bylo podpořit rozvoj a další zkvalitnění systému zájmového a neformálního vzdělávání pro děti a mládež v rámci obou průřezových témat. Aktivity průřezových témat měly za úkol podpořit rozvoj a další zkvalitnění systému zájmového a neformálního vzdělávání prostřednictvím zkvalitnění a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání vzdělávacími programy a metodickými materiály. Cílovou skupinou projektu byli především pracovníci škol a školských zařízení, pracovníci NNO pracujících s dětmi a mládeží a děti a mládež (do18 let) – účastníci zájmového a neformálního vzdělávání. 

V roce 2009 započal projekt a Agora CE zahájila jeho přípravnou fázi. Byli vybráni krajští koordinátoři z řad pracovníků DDM a neziskových organizací pracujících s mládeží a za jejich přispění byl projekt realizován v jednotlivých krajích ČR. Agora CE připravila pro krajské koordinátory semináře a dále připravila semináře pro odbornou veřejnost v jednotlivých krajích.

V zimě a na jaře školního roku 2010/2011 proběhly poslední semináře pro zájemce z řad pedagogů volného času a pracovníků neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží na téma Participace a informovanost a Mediální výchova a medializace. Po značném úsilí se nakonec podařilo naplnit požadované počty absolventů těchto kurzů. 

V květnu 2011 byla po dlouhém čekání konečně vyhlášena výběrová řízení na krajské dodavatele vzdělávacích programů – projektů, které měli zejména proškolení šanci realizovat ve svých organizacích. Agora se na výběrovém řízení podílela v roli jednoho z hodnotitelů předkládaných projektů. Ze 14 krajů byly v prvním kole podpořeny kraje pouze 4, ostatní projekty byly předkladatelům vráceny. Na podzim pak proběhly finální konzultace podpořených projektů. Koncem roku pak byly podpořeny projekty v dalších 9 krajích, a rozběhly se jejich konzultace. Celý projekt byl dokončen po realizační stránce v létě 2012 a po administrativní a formální stránce pak v prosinci 2012. Další informace o projektu naleznete na webových stránkách www.kliceprozivot.cz