Semináře Dobrá radnice 2015

1. Participatory budgeting

9.00 – 13.00

Main goal is to introduce and discuss differences of top-down (cases of Dąbrowa Górnicza and Warsaw) and bottom-up (case of Bratislava Nove Mesto  and Ruzomberok) approaches to PB. Local authorities’ representatives are invited to take a part during the seminar. It will be focused to deepen discussion between the Polish and Slovak experts and PA representatives of the mentioned municipalities to find the suitable ways to introduce this concept in the Czech Republic.

The workshop will be held in English!


2. Projektové vzdělávání dospělých - příležitost pro rozvoj regionu MAS metodou CLLD

14.00 – 16.00

Seminář je určen především pro pracovníky MAS. Cílem je seznámit účastníky se specifickým přístupem ke vzdělávání dospělých, který zároveň umožňuje vytvářet nové vztahy v regionu a zároveň posilovat povědomí obyvatel o prioritách a cílech MAS. Představíme vám výsledky kurzu, který využil metodu projektového učení v konkrétní lokalitě místní akční skupiny Broumovsko+. Jeho výsledkem je kromě kurzu samotného také nastavení grantového programu, který je v souladu s prioritami MAS a realizace několika projektů, do jejichž realizace se zapojila širší veřejnost.

Bližší info o projektu na www.quapro.eu . Pro registraci na seminář využijte samostatnou registraci, do které je možné vstoupit zde


3. Participace v ČR – analýza současného stavu zapojování veřejnosti do rozhodování

od 14.00

Seminář je určen především pro odborníky z řad akademiků, praktiků z nestátních organizací, představitelů veřejné správy či politiků. V rámci projektu PAKT, který iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), vznikla analýza stavu participace v České republice, která bude sloužit jako výchozí materiál. Na začátku semináře vám analýzu stručně představíme. Posléze budete mít příležitost analýzu podrobit kritické reflexi. Zároveň chceme iniciovat vznik širší koalice pro prosazování participace jako průřezového tématu v různých sférách rozhodování.


4. Panelová diskuze: Občan a radnice – překážky a příležitosti zapojení občanů do veřejného rozhodování

od 16.00

Diskuze je určena pro širší odbornou ale i laickou veřejnost. Budeme společně reflektovat současný stav účasti občanů a organizované občanské společnosti na veřejném rozhodování a zároveň se zamyslíme nad novými výzvami a příležitostmi, jak se mohou občané do veřejného dění zapojit. V rámci panelu zasednou zástupci nestátních organizací, člen Parlamentu ČR, starosta vybrané obce a zodpovědný úředník (TBC).

Diskuzi bude moderovat Roman Haken, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru.